فیزیوتراپی تنفسی برای بیماران مبتلا به کرونا(بعد از مرحله حاد)

یکی از مهمترین علائم مبتلا به ویروس، سرفه های خشک، تنگی نفس و تب است. پس از بهبودی، عملکرد و ظرفیت ریوی حدود 20 تا 30 درصد کاهش می یابد. با فیزیوتراپی تنفسی می توان مانع از پیشرفت عوارض ناشی از بیماری کرونا شد. هدف از ارائه این مطلب، کمک به برگشت هر چه سریع تربهبود یافتگان به زندگی عادی است. 

 

تمرینات فیزیوتراپی برای افزایش ظرفیت ریه ها

1- تمرینات باز کردن قسمت های مختلف قفسه

قسمت فوقانی قفسه سینه:

بر روی سطح صافی دراز بکشید یا بر روی صندلی در حالیکه پاها روی زمین قرار دارند، بنشینید. دستان خود را روی قسمت فوقانی قفسه سینه قرار دهید. 

با دستانتان یک فشار سریع به سمت پایین و داخل اعمال کنید. در همین زمان نفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حین دم، قسمت فوقانی قفسه سینه تان را در زیر دست های خود باز کنید. سپس به آرامی بازدم را انجام دهید.

این تمرین را به مدت 2 دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.

قسمت میانی قفسه سینه:

بر روی سطح صافی دراز بکشید و یا بر روی صندلی در حالیکه پاها روی زمین قرار دارند، بنشینید. 

دستان خود را روی قسمت میانی قفسه سینه قرار دهید. با دستانتان یک فشار سریع به سمت پایین و داخل اعمال کنید. در همین زمان تنفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حین دم قسمت میانی قفسه سینه تان را در زیر دست های خود باز کنید. 

این تمرین را به مدت 2 دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.

قسمت خارجی و تحتانی قفسه سینه:

بر روی سطح صافی دراز بکشید و یا بر روی صندلی در حالیکه پاها روی زمین قرار دارند، بنشینید. 

دستان خود را روی قسمت خارجی قفسه سینه و دنده های پایینی قرار دهید. با دستانتان یک فشار سریع به سمت پایین و داخل اعمال کنید. در همین زمان نفس عمیقی از بینی کشیده و سعی کنید حین دم، قسمت خارجی و تحتانی قفسه سینه تان را در زیر دست های خود باز کنید. سپس به آرامی بازدم را انجام دهید. 

این تمرین را به مدت 2 دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.

 

2- تمرینات تنفسی با کمک چوب

  • در وضعیت خوابیده:

     بر روی سطح صاف به پشت بخوابید و زانوها را خم کنید. چوبی را با دو دست بگیرید و در حالیکه آن را با آرنج صاف به بالای         سر می برید، از راه بینی نفس بکشید. سپس در حالیکه چوب را به سمت پایین می آورید، به آرامی هوا را از دهان خارج کنید. 

      این تمرین را به مدت 2 دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.

      این تمرین را می توانید بدون چوب نیز انجام دهید. 

  • در وضعیت نشسته:

    بر روی صندلی بنشینید و یک چوب را با دو دست گرفته و بالای سر خود ببرید. در حین کشیدن نفس عمیق از بینی به سمت         راست بچرخید. سپس بازدم خود را به آرامی از دهان خارج کنید. مجددا به حالت اول برگردید و این تمرین را به سمت چپ            انجام دهید. 

    این تمرین را به مدت 2 دقیقه در نوبت های صبح، ظهر، عصر و شب انجام دهید.

 

3- تنفس عمیق 

  • به پشت بخوابید، دو زانوی خود را خم و کف پاها را بر روی زمین قرار دهید. دست های خود را پشت گردن قلاب کنید و درحالیکه دو آرنج خود را به تشک نزدیک می کنید، نفس عمیقی از بینی بکشید. سپس درحالیکه دو آرنج را به هم نزدیک می کنید، به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.

        این تمرین را به مدت 2 دقیقه و 3 تا 4 دفعه در روز انجام دهید.

 

  • بر روی صندلی بنشینید، دست ها را پشت گردن قرار دهید و دو آرنج را در جلوی بدن به هم نزدیک کنید و به جلو خم شوید. درحالیکه آرنج ها را از هم دور می کنید و تنه ی خود را صاف می کنید از بینی خود نفس بکشید.همچنانکه به وضعیت اولیه برمی گردید به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.

        این تمرین را به مدت 2 دقیقه و 3 تا 4 دفعه در روز انجام دهید.

 

  • بر روی صندلی بنشینید و درحالیکه دست ها را به بالای سر می برید، نفس عمیقی بکشید. سپس به سمت جلو خم شوید و دست ها را به صورت ضربدری به مچ پا می رسانید به آرامی از دهان بازدم انجام دهید.

        این تمرین را به مدت 2 دقیقه و 3 تا 4 دفعه در روز انجام دهید.

 

 

 

 

۱۱ مرداد ۱۳۹۹